bg

Проектиране

   Проектирането е най-важният етап при създаване на автоматизираната поливна система. Проектът се прави от наши специалисти, спазвайки всички изисквания и норми, за да може поливната система да функционира правилно.
   • Първото и най-важно нещо преди да се пристъпи към проект на напоителната система е да има наличен ландшафтен проект, или да се знае каква ще е архитектурата на градината. Това е необходимо, тъй като поливната система се изгражда за да е в полза на ландшафта, и избора на вид поливане става в зависимост от разположението на храстовите групи в зелените площи. За всеки вид растителност е необходимо да се приложи подходящият начин за напояване - за дървета , храсти и цветни лехи – капково напояване  , а за тревните площи – дъждуване посредством разпръсквачи.
   • Следващата стъпка е уточняване на водоизточникът, към който ще се подвърже поливната система. За да функционира правилно и за да може разпръсквачите да покриват заложените от производителя параметри, е необходимо налягането на водата да е минимум 3.0bar. Имайте в предвид също така, че колкото е по-добър дебитът на водоизточника, толкова по-ниска ще е инвестицията Ви. Ако параметрите на водоподаване не са достатъчни, се пристъпва към избор на хидрофорна система.
   • След като са изяснени въпросите по първите две точки, следва проектиране на системата.
   Широката продуктова гама на RAIN BIRD, предоставя на проектанта гъвкавост при избора на вид разпръсквачи, съобразно площта и размерите на поливната зона.
   В зависимост от водоизточникът и размерите на градината, поливната система се разделя на сектори. Всеки един сектор се управлява от електромагнитен клапан, който се включва от програматор.

РЕЙНТЕХ ООД - поливни системи,поливна система,поливна,напоителни системи, напоителна система,напоителна, RAIN BIRD Варна, напояване,поливане, инсталация,инсталации.jpg

Проект на автоматизирана поливна система.

РЕЙНТЕХ ООД - поливни системи,поливна система,поливна,напоителни системи, напоителна система,напоителна, RAIN BIRD Варна, напояване,поливане, инсталация,инсталации.jpg